Privacyverklaring Silvia Haanen Spirituele Therapie

Algemeen:

Via mijn website www.silviahaanen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die men verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bij de verwerking houd ik mij aan de eisen die de nieuwe EU wetgeving met de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming) stelt. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens worde verzameld en gebruikt, alsmede met welk doel. Ik raad u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens:

Door gebruik te maken van de contactpagina op mijn website laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dit zijn dus persoonsgegevens. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de aanvrager worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij verstrekt worden met het doel deze te verwerken voor de duur die strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Verder worden persoonsgegevens alleen gebruikt voor:

 • het afhandelen van de betaling,
 • om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

Contactformulier:

Als u een contactformulier op de website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • telefoonnummer

Verder overige persoonsgegevens die men actief verstrekt aan mij, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

Verstrekking aan derden

Ik zal uw gegevens zeker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met mij in voorkomend geval sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van mijn website kan ik persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Websites van derden, sociale media:

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van links met mijn website http://www.silviahaanen.nl zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raad ik u aan de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken. In mijn website zijn geen sociale media buttons opgenomen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan eventueel om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met mij opnemen. Men heeft het recht de eigen persoonsgegevens in te zien. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek. Als blijkt dat er onjuistheden zijn, kunt u verzoeken om de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen eveneens aan mij gemaild worden. Mocht men er met mij niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring:

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactinformatie:

 • Silvia Haanen
 • Spirituele Therapie
 • Gruttostraat 2, 5941 JC Velden
 • 077-4722979
 • 06-41156481
 • info@silviahaanen.nl
Even snel een vraag stellen?

Vul je gegevens hieronder in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.

Not readable? Change text. captcha txt